ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz

Başvuru Şekli ve Süresi :

Güvence Hesabı ile ilgili talepler için; söz konusu sigortanın tabii olduğu zamanaşımı süresi içinde yazılı olarak Hesaba başvurulmalıdır.


Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

Hak sahiplerinin başvuru dilekçeleri ve aşağıda belirtilen belgelerle Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

I. Ölüm Halinde Gereken Belgeler :

 1. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 2. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 3. Ölüm Raporu,
 4. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 6. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
 7. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

II. Sakatlanma Halinde Gereken Belgeler :

 1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 3. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 4. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 5. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

III. Sigortacılık Kanunu'nun *14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için Belgeler :

 1. Poliçe sureti,
 2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 3. Eksper Raporu,
 4. Varsa mahkeme kararı sureti,
 5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
 6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
*14.(c) maddesi: Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar.
Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız...

NOT: Söz konusu Sigorta Şirketlerinde daha önce hasar dosyası açılmış ise bu dosyadaki belge veya bilgiler geçerli olacaktır.


Ödemeler :

Hesap yönetimince, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen miktar, hak sahiplerine ilgili banka aracılığı ile ödenir.

Güvence Hesabı’nın sorumluluğu; rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.

Teminat Limitleri için lütfen tıklayınız...